Bekijk PDF met regels en afmetingen wedstrijdkaart.

 

Onderstaande regels zullen gehanteerd worden bij 100 meter wedstrijden georganiseerd door De 100 Meter Crew.
Iedere deelnemer wordt geacht zich terdege op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud.

 

SCHIET- EN WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE AFSTAND-SCHIETEN
MET LUCHTDRUKGEWEREN

 

 1. ALGEMEEN                     

 2. WAPENS, UITRUSTING EN MUNITIE 

 3. SCHIJVEN                        

 4. SCHIETHOUDING            

 5. SCHIETBANEN                

 6. WEDSTRIJDONDERDELEN 

 7. WEDSTRIJDREGELS      

 8. VEILIGHEID                     

 9. INSCHRIJVINGEN           

 10. SLOTBEPALINGEN         

 

BEGRIPSBEPALINGEN

 

Pod: Steun welke aan voor – of achterzijde van het luchtgeweer geplaatst kan worden

Bipod: Als Pod, doch met twee benen ter ondersteuning

Monopod: Als Pod doch met slechts een enkel been ter ondersteuning

Tripod: Als Pod doch met drie benen ter ondersteuning

Meerbenig: Meer dan een been ter ondersteuning

Heat: Tijdslot waarin men ingedeeld wordt

Pellet: Metalen projectiel welke verschoten wordt met een luchtgeweer

Scope: Richtmiddel met vergrotende glazen

Funshoot: Neven-evenement welke door de ontvangende vereniging georganiseerd wordt. 

Schouderhaak : Haak gemonteerd aan achterzijde van het luchtgeweer welke aan de schouder haakt 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

1.1 De regels in dit reglement zijn altijd onder voorbehoud, in verband met wijzigingen in Wetgeving of andere bijzondere situaties. De organisatie beslist daarover.

1.2 Indien er wijzigingen aangebracht zijn in de regels zullen die ruim vóór de wedstrijd kenbaar gemaakt worden.

1.3 Dit reglement dient eerst te worden voorgelegd aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, ter erkenning. Eventuele wijzigingen in dit reglement dienen vervolgens wederom aan de KNSA ter goedkeuring, te worden voorgelegd.

 

Hoofdstuk 2 WAPENS, UITRUSTING EN MUNITIE

2.1 Er wordt geen onderscheid gemaakt in het formaat van het kaliber.

2.2 Kaliber en kracht zijn onbeperkt of conform de regels van de organiserende schietvereniging (dit zal vooraf aangegeven worden).

2.3 De trekkerdruk is vrij.

2.4 Het maximale gewicht van het geweer, inclusief alles wat vast aan de buks zit zoals scope, magazijn, bipod, kolf en dergelijke, is tien (10) kilogram. Hierop kan en zal gecontroleerd worden.

2.5 De bipod mag gefixeerd aan de kolf zitten, zo lang de achterkant van de kolf maar vrij beweegbaar is. Tripods of meerbenige pods zijn niet toegestaan.
Het center van het richtmiddel moet in ruststand van het wapen bóven de bovenste roos van de schietkaart uitkomen.
Hierbij wordt opgemerkt dat onder “ruststand” wordt verstaan dat het gehéle wapen op de schiettafel, dan wel grond dient te staan. Dit wordt vóór aanvang van de wedstrijd bij iedereen gecontroleerd door de Baco. Eventueel verstelbare bipods mogen na de controle niet meer versteld worden gedurende de gehele wedstrijd.
Bij twijfelgevallen beslist de Baco.

2.6 De achterkant van de buks moet vrij van de grond, tafel of ander vast deel zijn en mag niet ondersteund worden, anders dan door de eigen hand of arm.

2.7 De zandzak of losse ondersteuning mag maximaal 30 cm lang zijn en moet vóór de trekkerbeugel of onder de loop geplaatst zijn.

2.8 Een ingeklemde positie is geen probleem, zo lang de achterkant van de kolf maar vrij beweegbaar is.

2.9 Handschoenen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.

2.10 Monopods, zandzakjes of andere ondersteuningen aan de achterkant van de kolf zijn niet toegestaan. Alleen de hand c.q. arm heeft contact met dit deel van de kolf.

2.11 Schietriemen en/of schouderhaken zijn toegestaan.

 

Hoofdstuk 3 SCHIJVEN

3.1 De geschoten kaarten worden uitsluitend gehanteerd door leden van de Schietvereniging De 100 Meter Crew, op straffe van diskwalificatie.

3.2 Alle schoten op de kaart worden gewaardeerd door middel van center-schotwaardering. Hierbij wordt gemeten in welke ring op de kaart het absolute center van het schot ligt.

3.2 Voor afmetingen van de toegepaste schietkaart zie bijlage. 

Het grijze visueel in ring 8 is  te gebruiken voor schutters met een richtkijker met minimale vergroting.
De diameter van de ringen zijn:

11 = 10 milimeter
10 = 30 mm.
9 = 66 mm.
8 = 103 mm.
7 = 140 mm.
6 = 177 mm.
5 = 214 mm.
4 = 251 mm.
3 = 288 mm.
2 = 325 mm.

Alles buiten de 2 ring telt mee als 1 punt.

 

Hoofdstuk 4 SCHIETHOUDING

4.1 De schietpositie is vrij; liggend, (F) zittend, knielend of staand.

 

 

Hoofdstuk 5 SCHIETBANEN

 

5.1 De afstand is 100 meter. De schietvereniging heeft dit vooraf uitgemeten op haar schietbaan.

 

 

Hoofdstuk 6 WEDSTRIJDONDERDELEN

 

6.1 Er zijn twee (2) klassen, te weten:

Fully Dressed:het persluchtgeweer is tijdens de wedstrijd continu aangesloten op de persluchtfles

Fully Naked:het perslucht-/CO2-geweer wordt vóór aanvang van de wedstrijd één maal gevuld.
Veer- c.q. gasram-buksen vallen ook in de Fully Naked klasse. 

Voor het overige zijn de regels voor beide klassen gelijk.

 

 

 

Hoofdstuk 7 WEDSTRIJDREGELS

7.1 De wedstrijd duurt 30 minuten en binnen die tijd worden zowel alle proefschoten als de wedstrijdkaarten geschoten.

7.2 Het aantal proefschoten binnen de tijd in onbeperkt. Het aantal wedstrijdschoten is 30. 

7.3 Bij te veel schoten (meer dan het gestelde aantal schoten) op één kaart, telt de laagste score.

7.4 Als de schutter ervoor gekozen heeft om de wedstrijd “Fully Naked” te schieten, mag er geen persluchtfles aanwezig zijn bij de schutter.

7.5 Het kleinste geschoten groepje wordt opgemeten door het telbureau. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van schotkalibers en digitale meetapparatuur. Discussie hierover is niet mogelijk.

7.6 Nadat de puntentelling is afgrond, is daarover geen discussie meer mogelijk.

 

Hoofdstuk 8 VEILIGHEID

8.1 De aanwijzingen van de baancommandant moeten te allen tijde direct worden opgevolgd.

8.2 In geval het commando “stop, stop, vast vuren” al of niet vergezeld van een fluitsignaal, gegeven wordt, wordt onmiddellijk de eventueel geladen pellet afgeschoten, waarna het wapen veilig neergelegd wordt en er één (1) meter afstand tot het wapen moet worden genomen. Pas na het commando “baan vrij” mag de schutter weer plaatsnemen en verder schieten.

8.3 Persluchtflessen dienen op de grond te LIGGEN of gefixeerd tussen houten balkjes op de schiettafel.

 

Hoofdstuk 9 INSCHRIJVINGEN

9.1 Vooraf inschrijven via “inschrijvingen” op de website is verplicht. Bij afwezigheid dient de schutter zich tijdig af te melden eveneens via “inschrijvingen” op de website.

9.2 Inschrijven op de wedstrijddag zelf is alleen mogelijk indien er nog plaats is. De schutter wordt dan automatisch in de laatste heat geplaatst.

9.3 Deelnemers kunnen zich op de wedstrijddag zelf tot uiterlijk 13.00 uur melden bij de inschrijftafel.

 

Hoofdstuk 10 SLOTBEPALINGEN

10.1 In geval van technische problemen moeten deze door de schutter zelf tijdens de wedstrijd opgelost worden zonder hulp van derden en zonder de andere schutters te hinderen.

10.2 Na afloop van de serie worden eerst de wapens opgeruimd, met uitzondering van die wapens die in de volgende serie op dezelfde schietstand worden gebruikt.

10.3 Er vinden geen prijsuitreikingen door derden plaats, behalve eventueel door de georganiseerde funshoot van de ontvangende vereniging.

10.4 Na beëindiging van een heat, moeten EERST alle buksen worden weggeruimd.

10.5 Deelnemers aan de volgende heat dienen te wachten met binnenkomen totdat de deelnemers aan de lopende heat alles hebben weggeruimd.

 

Go to Top
Template by JoomlaShine