katwijk 2017 168.jpg

VEILIGHEIDSREGLEMENT 100 METER CREW WEDSTRIJDEN

 

INHOUDSOPGAVE:

Algemeen

Functionarissen

Veiligheidsregels

Baanreglement

 

BIJLAGEN:

SCHIET- EN WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE AFSTAND-SCHIETEN MET LUCHTDRUKGEWEREN (zie "spelregels"in de menubalk)

 

1. Algemeen

Het bestuur van Schietvereniging De 100 Meter Crew verplicht zich de veiligheid in en om de schietsportaccommodaties te allen tijde te waarborgen.

Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden “Veiligheid” in portefeuille.

Het bestuurslid “Veiligheid” is belast met de volgende zaken:

 

Het volgen van veiligheidsregelementen opgesteld door de ontvangende schietverenigingen.
Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de Verenigings-Veiligheidsfunctionarissen.

Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement.

 

2. Functionarissen

2.1 Tijdens oefen- en trainingsmomenten kent de vereniging de volgende functionarissen:

Bestuursleden
Verenigings-Veiligheidsfunctionaris (VVF)
Barbeheerder
Bedrijfshulpverlener (BHV’er) of EHBO’er
Verantwoordelijkheden functionarissen

2.2 Het dienstdoende bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van het oefen- c.q. trainingsmoment en neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen.

2.3 De verenigingsbeheerder/baliemedewerker is als verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor de uitgifte van munitie, verenigingswapens en, indien van toepassing, schietkaarten. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de schietpunten in.

2.4 De Verenigings-Veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de schietpunten.

2.5 De barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine en ziet erop toe dat daar geen wapens en/of munitie aanwezig zijn.

2.6 De BHV’er dan wel EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het dienstdoende bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan.

 

 

3. Veiligheidsregels

 

Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de Verenigings Veiligheids-functionaris mag er niet geschoten worden.

De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing.

Iedere schutter (lid of gast van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij een geldig identificatiebewijs overleggen en van het nummer moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister.

Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk.

Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando “Start” en  “Stop, Stop, Stop” kunnen verrichten.

De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk.

Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme, geplaatste kamervlag en met de monding van loop omhoog. 

Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen. Het is niet toegestaan luchtcilinders te gebruiken waarvan de cilinder niet gecertificeerd veilig is gekeurd, dan wel de geldigheid van die certificering is verstreken

Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde wapenruimte. Dit kan een kast(je), een wapenrek of een kluis zijn.

Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.

Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon.

Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens het schieten, is verboden. Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden, mogen niet aan schietoefeningen deelnemen.

Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen.

Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de baanbeheerder/Verenigings Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats.

Demonstraties van of met wapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden.

De dienstdoende Verenigings-Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als zodanig herkenbaar. 

Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen.

Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht de Verenigings-Veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen.

Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden.

Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie.

In gevallen waarin dit  “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het bestuur, of de baanbeheerder c.q. de Verenigings-Veiligheidsfunctionaris, namens het bestuur.

 

4. Baanreglement

4.1 Algemeen

Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift.

Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende machtig te zijn.

Op de schietbaan en de schietpunten is roken en/of open vuur verboden, alsmede is het verboden om onverpakt eten en drinken voorhanden te hebben.

 

4.2 Toezicht 

4.3 Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het bestuur van de vereniging aangestelde veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. De dienstdoende veiligheidsfunctionaris dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.

 

4.4 Instructies van de Verenigings-Veiligheidsfunctionaris dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

 

4.5 Betreden van de baanzool

 

4.6 Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en aanwezige paden geschieden.

 

4.7 Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden.

 

4.8 Het commando “STOP, STOP, STOP”
Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “STOP, STOP, STOP” te roepen en moet als zodanig direct worden opgevolgd.

4.9 Na het NOOD-commando “STOP, STOP, STOP” in een acute noodsituatie dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het NOOD-commando kan door iedereen gegeven worden.

4.10 Uitsluitend op bevel van de veiligheidsfunctionaris mag het wapen worden gehanteerd, het vuren worden hervat of het wapen worden ontladen.

4.11Gehoor- en oogbescherming
Op schietbanen waar wordt geschoten moet elke daar aanwezige persoon tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen.

4.12 Het verdient de aanbeveling om oogbeschermende middelen te dragen door de schutters.

 

Munitie

 

4.13 NNVT

Hanteren van wapens
4.14 Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is.

4.15 De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk naar de kogelvanger of veilig gebied) gehouden worden.

4.16 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.

4.17 Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden.

4.18 Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde baanofficials, niet worden gestoord.

4.19 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe bevoegde persoon. 

4.20 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen.

4.21 Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogel-vanger stofvrij te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochetgevaar.

4.22 Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline.

4.23 Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon.

4.24 Bij weigering van een schot moet het wapen 60 seconden met de loop (monding) in de richting van de kogelvanger of veilig gebied worden gehouden.

4.25 Zodra het signaal “STOP VUREN”  hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) of door middel van een lichtsignaal door de veiligheidsfunctionaris is gegeven, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando “ONTLADEN” onmiddellijk hun wapens volgens de procedures te ontladen.

4.26 Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger of veilig gebied.

4.27 Het is verboden een geladen wapen uit de hand te leggen, met uitzondering van noodsituaties (zie 4.9).

4.28 De VVF ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd     wordt op “ontladen”. 

4.29 Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten.

4.30 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten.

Bijlage IV

 

Uitvoeringsvoorschrift Verenigings-Veiligheidsfunctionaris

1. Algemeen

De Verenigings-Veiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement.

Aangekomen op de baan controleert de VVF meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid.

De dienstdoende VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar. 

Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die van Baancommandant. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd.

Indien de VVF dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen.

De VVF dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten.

Op elke schietbaan dient een VVF aanwezig te zijn.

De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan.

De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de elektriciteit-voorziening. 

De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te gebruiken.

 

2. Voorbereidingen

 

De VVF dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het Veiligheidsreglement en het Baanreglement.

De VVF moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur.

De VVF dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan.

De VVF is op de hoogte van de te voeren commando’s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties.

De VVF dient technische kennis te hebben van de verenigingswapens.

De VVF dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de verenigingswapens.

De VVF moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen.

De VVF dient kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan.

 

3. Veiligheidsinstructie

De VVF dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen.

Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toestemming van de VVF.

Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF.

De VVF moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op de desbetreffende baan wordt gebruikt.

De VVF dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd.

 

Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten

De VVF is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen.

Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen.

Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de VVF het schieten onderbreken!

De VVF is belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten.

De VVF dient te zorgen voor orde en discipline op de baan.

De VVF ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd     wordt op “ontladen”. 

 

5 Einde schieten

Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF toezicht op het naleven van de veiligheidsregels.

Na afloop controleert de VVF de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het dienstdoende bestuurslid.

Nadat de VVF de schietbaan in orde heeft bevonden, meldt hij/zij dat bij het     dienstdoende bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden.

De VVF verlaat als laatste de baan.

De VVF dient steeds bedachtzaam te zijn op de  “3 – O‘s”:

 

Onoplettendheid

Onvoorzichtigheid

Ondeskundigheid

 

Bijlage V

 

Begrippenlijst

Verenigings-Veiligheidsfunctionaris (VVF)-Functionaris, aangesteld door het bestuur van de schietsportvereniging, belast met en verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan tijdens oefen- en/of trainingsactiviteiten

Baancommandant-Functionaris, benoemd door de wedstrijd-commissie van een wedstrijdevenement, verantwoordelijk voor het correct, volgens het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, dan wel de ISSF-reglementen, laten verlopen van een schietsportdiscipline door het geven van de juiste commando’s

Barbeheerder-Door het bestuur van de schietsportvereniging benoemde persoon die bardiensten verricht conform de Drank- en Horeca-vergunning

Calamiteitenplan/ontruimingsplan-Door het bestuur, in samenwerking met de brandweer opgesteld plan dat in werking treedt bij calamiteiten. De aanwijzingen uit dit plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient regelmatig te worden geoefend

 

Go to Top
Template by JoomlaShine